Handleiding vir die erediens pdf

Date published 
 
    Contents
  1. HANDLEIDING VIR DIE EREDIENS PDF
  2. Appendix B: Public Participation Documents
  3. 2016/17 REGLEMENT C REGULATION C JUKSKEI SA. SPEELREëLS GAME RULES
  4. HANDLEIDING VIR DIE EREDIENS PDF

The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader). ISBN: (pdf) aan die leser 'n handleiding te gee van hoe die Bybel gelees en verstaan kan word (Neuser. ). erediens is eg en werklik wanneer en vir sover God in en deur die diens van mense aan mense. erediens as fees vir Jakobovits aan: 'The pleasure of worship as changed . nuwe eredienshandleiding getiteld Handleiding vir die erediens.

Author:FLOSSIE CUFFEE
Language:English, Spanish, German
Country:Albania
Genre:Fiction & Literature
Pages:564
Published (Last):02.08.2016
ISBN:233-1-35449-428-4
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Uploaded by: JOLANDA

52343 downloads 171375 Views 16.32MB PDF Size Report


Handleiding Vir Die Erediens Pdf

erediens. B.J. de Klerk. Skool vir Kerkwetenskappe. Noordwes-Universiteit. Potchefstroomkampus Soos persoonlike gebede, is gebed in die erediens in 'n krisis. Daar is verskillende Handleiding by die Nuwe Testament. Band 5: Die . daar dikwels ook in die erediens aan die hand van die Kategismus gepreek is Onderrig uit die Woord: 'n Handleiding vir kategese in verband met die subjek. Tradisioneel is hierdie vers gebruik om mense te leer dat Jesus vir ons As jy tydens ʼn erediens ʼn boodskap in tale bring, moet jy geleentheid gee dat dit in Die huwelik, indien ons die Bybelse handleiding volg en doen wat God van ons.

Die doelwitte van hierdie dokument is: 1. Om inligting te verskaf aangaande die WRG se filosofie rakende die bewaring van Wildehonde in die metabevolking. Om die beginsels waarteen die metabevolking bestuur moet word volgens die WRG uit te stel. Om riglyne aan reservaatbestuurders en grondeienaars te verskaf oor wat verwag te word wanneer Wildehonde gevestig word as deel van die metabevolking bestuursproses. Dit is ooglopend dat deur gebruik te maak van 'n metabevolkingbestuurstrategie 'n betekenisvolle bydrae gelewer kan word tot die bewaring van Wildehonde en Biodiversiteit in die algemeen. Biodiversiteit behels nie net aspekte soos spesiesrykheid en spesiesdiversiteit nie. Bestuursbeginsels Die noodsaaklikheid om kleiner reservate te bestuur word oor die algemeen nie betwis nie, maar oor presies hoe en wanneer dit moet gebeur is daar baie vrae. Wat belangrik is, is dat dit aanvaar moet word dat ekosisteme dinamies van aard is en die bereidwilligheid om natuurlike prosesse sover moontlik hul gang te laat gaan. Gedurende droogtes sal sommige diere vrek terwyl ander se getalle vermeerder. Dit sou ekologies en ekonomies onwys wees om teen natuurlike prosesse te bestuur. Bestuur op reservate wat deel uitmaak van die Wildehond metabevolking behoort 'n benadering te volg wat natuurlike toestande vir Wildehonde so goed moontlik simuleer. Die aantal Wildehonde in elke reservaat opsigself of selfs die aantal Wildehonde in die metabevolking is nie so belangrik nie, aangesien daar normaalweg baie natuurlike fluktuasie voorkom. Die aantal troppe is veel meer belangrik.

No obstruction should be closer than 2. There may also be no obstruction closer than 1 meter from the side lines. When two or more courts are next to each other, the adjacent pegs should be a minimum of 5. Note: This is a recommendation especially when new courts are being erected. Skeys may be made from wood, rubber, rubber composite, synthetic materials or a combination there-of, as approved by The total length of a skey including the handle must be between a minimum of mm and a maximum of mm.

The body of the skey must be cylindrical with a diameter between 50mm minimum and 75mm maximum. S13 Die maksimum gewig van n skei is 1. Massa: Max 1. S15 Die lengte van n pen is mm minimum The length of a peg is a minimum of tot mm maksimum. S16 Die deursnee van n pen is 27mm The diameter of a peg is a minimum of minimum tot 32mm maksimum.

S17 S18 S19 Die romp van die pen moet silindries wees. The body of the peg must be cylindrical. Die een end punt van die pen moet oor 'n One end point of the peg must be afstand van 50mm tot 5mm punt taps tapered from 50mm to a point 5mm in wees. Die ander end kop van die pen diameter. The other end head of the peg moet plat wees, met n maksimum skuinste must be flat with a maximum rounding of van 5mm.

Die punt van die pen mag met n skroef wat nie meer as 3mm uitsteek nie versterk word. Die vorm van die punt mag egter nie geaffekteer word nie. The point of the peg may be strengthened with a screw which may not protrude by more than 3mm. The shape of the tapered point may not be influenced. S23 Die dikte van die dwarslyn mag nie twee The thickness may not exceed two 2 mm. S24 Die dwarslyn word aan die eenkant The string must be permanently secured to permanent vasgeheg.

S26 mm n Knoop wat die presiese middelpunt van die breedte van die sandput aandui, moet in die dwarslyn aangebring word.

HANDLEIDING VIR DIE EREDIENS PDF

A knot that indicates the exact centre of the width of the sandpit must be made in the string. Die skei word aan die handvatsel gevat en verby die been geswaai en onderhands vorentoe gegooi. The skey is held by the handle and is pitched underhand past the leg in a forward swinging motion.

Die onwettige skeie mag nie verder gebruik word alvorens dit herstel en geverifieer is nie, en spel mag nie vertraag word deur die proses nie n Speler mag te enige tyd gedurende n wedstryd sy skeie wissel, mits hy gereed is om te gooi sodra dit sy beurt is. If they aren t participating in the veteran s section, they pitch a distance of at least 16 meters.

If people of mixed ages and genders compete in the same competition, each player pitches according to individual distances as set out in the rules. Veterans: Will be allowed to pitch the shorter distance from the day the relevant age limit is reached. Up to National level skeys may be used that comply with specifications and that are approved by Jukskei SA.

The composition must be such that other skeys cannot be damaged. If, for whatever reason, metal is used in a skey, the metal portion may not protrude above the surface.

When it is found that a player is participating in a match during a tournament or championship with skeys that do not comply with the rules, a set is awarded against the infringing team. The illegal skeys may not be used until they are repaired and verified, and the game may not be delayed during this process. A player may change his skeys at any time during the match, provided he is ready for play when it is his turn.

Pegs that are used in the same sandpit must be of the same material and have the same diameter and length. Pegs may not be replaced during a match, unless the peg is so damaged so that it no longer complies with the specifications. Replacement pegs must comply with Rule The peg must be planted at a depth of 50mm in the sand. In the event of excessively strong wind, the umpire in charge may instruct that the peg be planted at a depth of mm, which must be clearly marked on the peg.

Indien n span wel die aanvang van die wedstryd vertraag mag die wedstryd nie gespeel word nie en word die wedstryd aan die span wat betyds opdaag, toegeken Indien n span wat volgens die betrokke toernooi se vereistes nie oor die minimum getal spelers beskik nie, teen n span wat laat opdaag, te staan kom, word geen punte toegeken nie: 0 0 Wanneer die eindfluitjie blaas, moet daar met die betrokke gooibeurt voortgegaan word totdat alle skeie gegooi of verbeurd verklaar is.

In the event that a match is delayed, the match will not take place and will be awarded to the team that arrived on time. Should a team not comply with the tournament requirements with respect to the minimum number of players, turn up against a team that arrived late, no points would be awarded: 0 0.

Appendix B: Public Participation Documents

When the final whistle sounds, the round must be continued until all skeys have been pitched or forfeited. See Rule 9 1. Five 5 points per set Drie 3 punte vir die voorloop met punte in n onvoltooide skof, en twee 2 punte vir agterstand in n onvoltooide skof.

Leading in an unfinished set, three 3 points. Trailing in an unfinished set, two Two and a half 2. Set ending in a draw: Two and a half 2. Vertolking: Slap word beteken wanneer Interpretation: Slack means when the die dwarslyn na onder hang. Indien albei kapteins daarvan bewus is, moet die skeidsregter voortgaan met sy beslissing en moet die dwarslyn vervang word na afloop van die betrokke gooibeurt. Werkswyse: Indien die knopie nie sigbaar is nie, word die tou bo-oor die skei gespan.

Dan word die skei geskuif totdat die pen gesteek kan word. Dan moet die tou eers weer gespan word om te bepaal of die tou los onderdeur die skei gespan kan word. Indien die tou dan wel los onderdeur gespan kan word, moet die pen dan op sy regte posisie gesteek word. Indien n skei dit onmoontlik maak om die dwarslyn te span, mag die betrokke skei tydelik verwyder of weggedruk word sodat die dwarslyn verby die skei gespan kan word.

2016/17 REGLEMENT C REGULATION C JUKSKEI SA. SPEELREëLS GAME RULES

No additional knots may be made in the string. If the umpire finds, during his action, that the string has additional knots, he must enquire from both captains whether the additional knots were present at the start of the round. If both captains are aware of the knots, the umpire carries on with his measuring and the string must be replaced at the end of the round.

If one captain is not aware of the additional knots, the string needs to be replaced before the measuring takes place. The string must be drawn in a straight line over the top of the skeys and should not arch downwards, forwards or backwards.

If the string can be drawn freely under the skeys and the knot to position the peg is clearly visible from a 12 o clock position from above, the string must be drawn underneath the skeys. Method: If the knot is not visible, then the string must be drawn over the skey. The string is drawnagain to determine if it can pass freely under the skey. If the string can pass freely underneath, then the peg must be placed in it s correct position No skeys may be removed to draw the string.

Where there is a skey in the way of the string, this skey may be removed temporarily or pushed aside to enable the string to be drawn. In the event of a pegged skey, the peg may only be tested to see if it falls or not, when: toe die steekskei gegooi is. Die vervangende pen moet vir korrektheid getoets word. Indien daar nie n korrekte beslissing gemaak kan word nie, moet die tweede pen gebruik word.

Vir meet-doeleindes mag n skei tydelik oopgekrap word om die naaste punt te bepaal.

Die kortste afstand tussen die pen en skei moet altyd bepaal word. Werkswyse: Voordat die sand oopgekrap word om n steekskei se naaste punt te bepaal, moet die sandoppervlakte na die toutjie bepaal word. Indien n moontlikheid bestaan dat die pen mag kantel, moet die pen eers op sy korrekte plek dieper gesteek word. To test whether the peg will fall, a pegged skey is slowly pulled out in the same direction and at the same angle in which it entered the sand.

Interpretation: A pegged skey is considered a pegged skey until it moves through a horizontal level or lies on the sand and therefore the angle cannot change anymore.

For measuring purposes, only the peg that has been pitched at may be used. If it is found that the peg does not comply with specification, the peg not complying must be used for that specific decision, but must be discarded immediately after completion of the round.

The replacement peg must comply with the correct specifications. If a correct ruling is impossible with that peg, the second peg must be used. See Rule For measuring purpose the skeys may be uncovered temporarily in order to determine the nearest point.

The shortest distance between the peg and the skey must always be determined. Method: Before the sand is cleared to determine the nearest point of a pegged skey, the sand level towards the string must be determined. Should the possibility exist that the peg may fall, the peg must initially be pushed deeper into the sand in its correct position.

Thereafter, a mark must be made on the peg at sand level. Nou moet die skei versigtig oopgekrap word en gemeet word vanaf hierdie merkie op die pen na die naaste deel van die skei. Na die meet proses moet die sandoppervlakte en die diepte van die pen herstel word.

Bo na onder metode beteken die skeie moet een na die ander van bo na onder geskuif word om plek te maak vir die pen. Vertolking 2: Skeie moet nie te ver geskuif word nie. Indien volgende vlak geskuif is, mag vorige vlak se skeie nie terug geskuif word nie Dit is nie toelaatbaar om die sand eers met die skei vas te druk en die skei daarna te verwyder nie Dit is ook nie toelaatbaar om die skei met n druk- rol-beweging te verskuif nie.

After measuring, the sand surface must be restored and the peg replaced to its original depth.

If the peg is knocked over and the skey remains in the place where the peg should stand, such a skey should be moved in the direction requiring the least movement. However, should it appear that the skey lies with its centre point exactly in the position where the peg should be, the captain of the team, to which the skey belongs will have the right to decide in which direction the skey is to move. Should that skey be obstructed by any other skey s , thereby preventing the peg from being positioned correctly, the obstructing skey s must all be moved at the same time.

Interpretation: Direction implies perpendicular to the peg. The gradient and direction of skeys being moved may not be altered.

HANDLEIDING VIR DIE EREDIENS PDF

When a skey is moved in order to position the peg, it must be done in a direction requiring the least movement, that is, not only to the sides, but also forward, backward or at the same angle. Interpretation 1: When skeys lie on top of each other, a top to bottom approach is used to move the skeys. The top to bottom method means that the skeys must be moved one after the other starting from the top to make place for the peg.

Interpretation 2: Skeys must not be moved too far. When the next level has been moved, the previous level may not be moved back. It is against the rules to press the sand down with the skey before removing the skey. It is against the rules to move the skey with a pressing and rolling action.

The moral law doth forever bind all, as well justified persons as others, to the obedience thereof; and that, not only in regard of the matter contained in it, but also in respect of the authority of God the Creator, who gave it.

Neither doth Christ, in the gospel, any way dissolve, but much strengthen this obligation. So die onderlinge beginsels van die wette geld nog, maar nie die spesifieke vorm soos in Israel se tyd nie sien die verskeie aanhalings hier onder aan die einde van my artikel.

Hier is iemand soos Rushdoony se verduideliking van die verhouding tussen die morele en siviele wette, behulpsaam kyk asb. Die Tien Gebooie gee hierdie verklarings.

As die wet ontleed word, dan moet daar op die volgende implikasies gelet word: — Dit is die positiewe bevestiging van private eiendom en dit straf enige oortredings teen eiendom. Al die gebooie vind sy oorsprong in God, wat as die soewereine Koning deur die wette orde handhaaf in sy skepping en daaroor regeer.

Elke wet, of dit gaan oor eiendom, die persoon, familie, arbeid, kapitaal, kerk, staat of enigiets anders, se verwysingsraamwerk is altyd eerstens na God. Alles is deel van Sy Skepping en daarom is dit vanselfsprekend dat enige oortreding teen God is Ps. Uit die Tien Gebooie vloei die gevalle of siviele wette. Dit is die illustrasie van die Tien Gebooie — of die algemene beginsel- in terme van spesifieke sake. Hierdie spesifieke sake dui dus die toepassing van die Tien Gebooie aan.

Om te verhoed dat dit misbruik word, gee die Skrif self aanwysings hoe om daarmee te werk te gaan. Of spreek Hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg; en hy wat dors, op hoop om wat hy hoop, deelagtig te word….

So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. So word die definisie van diefstal ook meer verstaanbaar en omvattend gesien. Sien prof. Regdeur die eeue het gereformeerde gelowiges groot erns gemaak met die bestudering van God se hele Woord, ook sy hele wet, om daaruit nie net Christus en ons verlossing raak te sien nie, die wet wat ons daarheen tug Gal.

Dit bring my by die kwessie van die verhouding evangelie en wet. Wet en Evangelie Ek kan my vereenselwig met Jaco en Marnix se verduideliking in die laaste deel van hul program.

Hier kan mens ook byvoeg, dat die drieledige gebruik of funksie van die wet , soos deur die kerk bely deur die eeue, ook hier handig te pas kom, nl. Die siviele gebruik usus politicus sive civilis.

Die pedagogiese gebruik usus elenchticus sive paedagogicus. Die normatiewe gebruik usus didacticus sive normativus. Christus het hierdie wet vervul en vir ons die geregtigheid verwerf. Tog het die Wet nog betekenis behou vir die gelowige. A Duvenhage verduidelik die drie funksies of gebruike van die wet as volg Geloofsleer , bl. As kenbron van ons ellende.

Die wet van God ontmasker die verwaande mens wat meen dat hy nie sonde het nie.

As tugmeester na Christus. Hoe beter ons ons sonde ken, des te begeriger word ons om die vergewing van die sonde en die geregtigheid in Christus te soek. Die gelowige moet trag om in sy daaglikse bekering heiligmaking volgens die wet van God te lewe. Die gelowige kan hom verlustig in die wet. Die juk van Christus is sag, en sy las is lig Matth. Die ongelowige kan hom nie aan die wet onderwerp nie, omdat hy in vyandskap met God lewe Rom.

Richard A. As distinguished by the Protestant scholastics, both Lutheran and Reformed, there are three basic uses of the lex moralis q. This first usus stands completely apart from any relation to the work of salvation and functions much as revelatio generalis q. Some of the Lutheran orthodox e. Most frequently, however, the division is threefold, and this latter didactic or normative use is referred to simply as the tertius usus legis q. This final use of the law pertains to believers in Christ who have been saved through faith apart from works.

Related files


Copyright © 2019 forfindsebullperf.ga.